برنامه های فنی کشتی گیران در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

تبلیغات

نویسنده : afshin shahryari
برنامه های فنی کشتی گیران در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

,
تاريخ ارسال:11:34
دیدگاه ها:

زمان بندی اجرای سال اعلام شد.

برنامه های فنی کشتی گیران در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی گروه تحریریه سایت جوان، وقت بندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به شرح زیر است:

” وقت بندی برنامه کشتی نوجوانان “

در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان کشتی آزاد کشور در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان بندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سه ماهه نهایی سال اعلام شد.

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان- آزاد

سیر جان

۲۷/۱۰تا۲۹/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی نوجوانان کشور

برنامه های فنی کشتی گیران در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

نوجوانان-پهلوانی

تهران

۱۱/۱۱تا۱۳/۱۱/۹۶

مسابقات انتخابی تیم ملی

زمان بندی اجرای برنامه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سه ماهه نهایی سال اعلام شد.

نوجوانان- آزاد

استان داوطلب

۲۵/۱۱تا ۲۷/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام یادگار امام (ره)

برنامه های فنی کشتی گیران در سه ماهه نهایی سال مشخص شد

نوجوانان آزاد

استان داوطلب

۱۰/۱۲تا۱۵/۱۲/۹۶

مسابقات جام یادگار (ره)

نوجوانان – آزاد

اراک

۱۶/۱۲تا ۱۸/۱۲/۹۶

زمانبندی اجرای برنامه فنی رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی کشور در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

نوجوانان – فرنگی

سیرجان

۲۴/۱۰تا۲۶/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی نوجوانان کشور

نوجوانان -پهلوانی

تهران

۱۱/۱۱تا۱۳/۱۱/۹۶

مسابقات انتخابی تیم ملی

نوجوانان – فرنگی

استان داوطلب

۲۵/۱۱تا ۲۷/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام یادگار امام(ره)

نوجوانان – فرنگی

استان داوطلب

۱۶/۱۲تا ۲۱/۱۲/۹۶

مسابقات جام یادگارامام (ره)

نوجوانان – فرنگی

قم

۲۲/۱۲تا ۲۴/۱۲/۹۶

” وقت بندی برنامه کشتی جوانان “

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان کشتی آزاد کشور در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان-آزاد

استان داوطلب

۲۷/۱۰تا۲۹/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی جوانان کشور

جوانان

تهران

۸/۱۱تا ۱۰/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام دنیا پهلوان تختی

جوانان-آزاد

استان داوطلب

۱۲/۱۱تا ۱۷/۱۱/۹۶

جام دنیا جهان پهلوان تختی

جوانان-آزاد

تبریز

۱۸/۱۱ تا ۲۰/۱۱/۹۶

رقابت های انتخابی تیم ملی

جوانان- آزاد

استان داوطلب

۲۳/۱۱تا۲۵/۱۱/۹۶

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی جوانان کشتی فرنگی کشور در در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابتهای عمومی ( open )

جوانان – فرنگی

استان داوطلب

۲۴/۱۰تا۲۶/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی جوانان کشور

جوانان

تهران

۸/۱۱تا ۱۰/۱۱/۹۶

رقابت های انتخابی تیم ملی

جوانان – فرنگی

استان داوطلب

۲۳/۱۱تا۲۵/۱۱/۹۶

* بعلت برگزاری مسابقه های فرنگی بصورت سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی و در نظر گرفتن سهمیه جهت هر کشور، جوانان نمی توانند در مسابقه ها شرکت کنند.

” وقت بندی برنامه کشتی بزرگسالان

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی آزاد کشور در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی (۱)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۱۷/۱۰تا ۲۸/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی بزرگسالان کشور

بزرگسالان – پهلوانی

مشهد

۲۰/۱۰تا۲۲/۱۰/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های یارگین

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۳۰/۱۰تا ۰۵/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی(۲)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۰۲/۱۱تا ۱۵/۱۱/۹۶

تورنمنت بین المللی ایوان یارگین

بزرگسالان -آزاد

روسیه

۰۶/۱۱تا ۰۸/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام دنیا پهلوان تختی

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۱۲/۱۱تا۱۷/۱۱/۹۶

جام دنیا پهلوان تختی

بزرگسالان -آزاد

تبریز

۱۸/۱۱ تا ۲۰/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی(۳)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۲۰/۱۱تا ۳۰/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -آزاد

اکراین

۲۵/۱۱تا۰۱/۱۲/۹۶

جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان – آزاد

اکراین

۰۲/۱۲تا ۶/۱۲/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی(۴)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۰۳/۱۲تا ۱۰/۱۲/۹۶

مسابقات آسیایی بزرگسالان

بزرگسالان -آزاد

قرقیزستان

۱۱/۱۲تا۱۳/۱۲/۹۶

اردوی تدارکاتی جام ریاست جمهوری

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۱۲/۱۲تا۱۷/۱۲/۹۶

جام ریاست جمهوری

بزرگسالان – آزاد

روسیه

۱۸/۱۲تا۲۱/۱۲/۹۶

اردوی تدارکاتی جام جهانی (۱)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۱۹/۱۲تا۲۹/۱۲/۹۶

اردوی تدارکاتی جام جهانی(۲)

بزرگسالان -آزاد

استان داوطلب

۰۴/۰۱تا۱۶/۰۱/۹۶

مسابقات جام جهانی

بزرگسالان – آزاد

آمریکا

۱۸/۰۱تا ۱۹/۰۱/۹۷

*کادر فنی ذیربط از سه تورنمنت بین المللی درج شده است در برنامه فنی، صرفاً مجاز به شرکت در دو تورنمنت بین المللی می باشد.

زمان بندی اجرای برنامه فنی رده سنی بزرگسالان کشتی فرنگی کشور در سه ماهه نهایی سال ۱۳۹۶

شرح

رده سنی رشته

محل برگزاری

زمان برگزاری

رقابت قهرمانی عمومی ( open )

بزرگسالان -فرنگی

تهران

۱۳/۱۰تا۱۵/۱۰/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی(۱)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۱۶/۱۰تا۲۶/۱۰/۹۶

رقابت های پهلوانی بزرگسالان کشور

بزرگسالان –پهلوانی

مشهد

۲۰/۱۰تا۲۲/۱۰/۹۶

اردوی تدارکاتی جام پادوبنی

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۲۰/۱۰تا ۲۷/۱۰/۹۶

اردوی تدارکاتی جام دنیا پهلوان تختی

بزرگسالان -فرنگی

ماهشهر

۲۷/۱۰تا۰۳/۱۱/۹۶

تورنمنت بین المللی ایوان پاودبنی

بزرگسالان -فرنگی

روسیه

۲۸/۱۰تا ۱/۱۱/۹۶

جام دنیا پهلوان تختی

بزرگسالان -فرنگی

ماهشهر

۰۴ /۱۱ تا ۰۶/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی کرواسی

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۰۷/۱۱تا۱۳/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی (۲)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۱۱/۱۱تا۲۲/۱۱/۹۶

جام جایزه بزرگ زاگرب

بزرگسالان -فرنگی

کرواسی

۱۳/۱۱تا ۱۴/۱۱/۹۶

اردوی تدارکاتی جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۲۴/۱۱تا۱/۱۲/۹۶

اردوی تدارکاتی مسابقه های آسیایی (۳)

بزرگسالان -فرنگی

استان داوطلب

۲۷/۱۱تا۸/۱۲/۹۶

جام مربیان و کشتی گیران برتر

بزرگسالان -فرنگی

اکراین

۰۲ /۱۲تا ۶/۱۲/۹۶

مسابقات آسیایی بزرگسالان

بزرگسالان -فرنگی

قرقیزستان

۰۸/۱۲تا۰۹/۱۲/۹۷

جام جهانی کشتی فرنگی

بزرگسالان -فرنگی

اهواز

۲۹/۰۱تا ۳۰ /۰۱/۹۷

*کادر فنی ذیربط از سه تورنمنت بین المللی درج شده است در برنامه فنی ، صرفاً مجاز به شرکت در دو تورنمنت بین المللی می باشد.

انتهای پیام/

مشخص شدن برنامه های فنی گوش شکسته ها در ۳ ماه نهایی سال

واژه های کلیدی: اردوی تدارکاتی | مسابقات | نوجوانان | مسابقه | جوانان | برنامه | برگزاری | فرنگی | داوطلب

برای حمایت از ما لطفا کلیک کنید

دانلود

مشاهده تگ ها:

صفحات سایت

       مطالب